Inga widgetar hittades i sidofältet!

Viksjöleden


Viksjöleden:

Viksjöleden går från Hattefjäll bro till Valbo-Ryrs kyrka. Sträckan är ca 4,3 km lång och går genom ett mycket varierat landskap. Leden är något ”krävande” då den går både längs sjökanten och upp på höga höjder. Stövlar eller vandringskängor är att rekommendera speciellt vid hög vattennivå i Viksjön.

För den som vill gå runt, kan man på mitten av leden gå ut mot  Vålen och ta landsvägen tillbaka.

Viksjoleden

 

Bild från ”Garvarn” vid Hattefjäll bro. Rast- och grillplats och möjlighet att sjösätta båtar i Viksjön.

IMG_2144

 

IMG_2133

 

Vy från Viksjöleden.

 

hösten -12_0050

valbo-ryr 070

 

Bild från fikastund vid invigningen av Viksjöleden.

hösten -12_0046

 

Berg kant vid ”Olas”

valbo-ryr 051

Ekar nedanför Kasen.

valbo-ryr 033

Vi i Valbo-Ryr har länge funderat på att göra en vandringsled någonstans i socknen och till slut hittade vi en fanstastiskt vacker och tidigare otillgänglig sträcka mellan Backåkra stugområde, strax nedanför Valbo-Ryrs kyrka, till Hattefjäls bro där den anluter till Bohusleden. Leden är ca 4,3 km lång.

Stigen följer norra delen av Viksjön och passerar ett flertal nyckelbiotoper ( områden med mycket höga naturvärden, som inventerats och avgränsats av Skogsstyrelsen ) varav två av dessa områden blivit s.k. biotopskydd, där träden är inlösta in av staten, men där markägaren fortfarande äger marken. Är utmärkta i naturen med en vit ring runt träden med en vit ”snöstjärna” ovanför. Biotopskydden som görs av Skogsstyrelsen, finns lite här och där i landskapet och kan liknas vid ett naturreservat men oftast mycket mindre 2 – 10 hektar och omfattar dom nyckelbiotoperna som har dom högsta naturvärdena.
Från Hattefjälls bros norra sida går en liten väg ner till Viksjön ” Garvarn” där en p-plats för ett tiotal bilar finns och här kommer en grillplats samt även en informationstavla med karta som visar ledens utsträckning samt övrig information om leden.
Från ”Garvarn” utgår stigen som är markerad med blått. Man passerar först ett blandlövskogs område och kommer sedan ut på ett öppet område som betas med hästar.
Stigen går sedan in i ett barrskogsområde  och över en höjdrygg för att gå brant nedför i ett fräckt område med gammelskog av tall och gran med en hög bergvägg och stora stenblock. Istiden har gjort avtryck, då man kan ana att Valbo dalen varit en stor flodfåra. Här kommer man ned i en dalsänka med ädellövskog av delvis gamla ekar och almar i bergkantens västra delen. Centrala består främst av al för att övergå i granskog med inslag av gamla ekar längs östkanten. I området finns rester av skalgrus som gynnar floran med bl.a blåsippa och svart trolldruva. Här  finns en grillplats som kallas för ”Olas”.
Sedan går stigen brant uppför och över ett högt berg mellan St. Skogen och Kasen. Här finner man mycket gammal barrskog, främst tall med många riktiga ”gammeltallar”, grova, knotiga och spärrgreniga träd som är över 150 år gamla. Här uppe finner man fantastiska vyer över Viksjön och många ställen där man kan sättas sig och pusta ut och njuta av den fina utsikten. Leden slingrar sig sedan ner mot sjön nedanför det gamla torpet Kasen. Nere vid sjökanten finns resterna av ett vajerspel, från den tid när man flottade stora mängder virke till Munkedals bruk. Här kommer man in i en fantastiskt vacker ädellövskog av främst ek som följer strandkanten en lång sträcka. I området finner man även gamla bokar och aspar, mycket hassel  samt även lönn, ask och lind. Så småningom kommer man ut ur ädellövskogen och fram till en udde som heter Genäs. Här finner man en grillplats samt en öppen yta för ev. campare. Området består mestadels av medelålders asp och björk.
Leden följer sedan strandkanten med en blandning av skog och öppen mark för att sedan passera ett av dom två biotopskydden områdena som består av gamla aspar och askar med intresant moss och lavflora. Här finns även en röjd stig som går upp till Valbo-Ryrsvägen och där man kan gena och gå tillbacka till Hattefjällsbro eller till Backåkra beroende på var man startar.
Efter ytterligare en bit kommer man fram till resterna av ett gammalt tegelbruk som tillhörde Ryrs säteri. Stigen går sedan vidare genom ett öppnare landskap nära sjön, över flera diken och bäckar med spångar tills man kommer fram till det andra biotopskyddet som ligger alldeles intill Backåkra. Området här är benämt ädellövnaturskog och här finner man många gamla ekar, askar, lindar och sälgar som har mycket höga naturvärden med en ovanligt rik moss och lavflora. Här finner man också många intressanta växter.
Väl ute vid Backåkra finns en p-plats för bilar, liksom uppe vid Valbo-Ryrs kyrka. Det kommer även här att finnas informationstavlor med karta över leden samt annan nödvändig info.
Något om fågelfaunan efter leden. I barrskogsområdena har man möjlighet att se eller höra bl.a talltita, tofsmes, kungsfågel, järnsparv, nötskrika, korp, spillkråka, St. hackspett, ringduva, ormvråk, bofink, taltrast, dubbeltrast mfl.
I lövskogsområdena, lövsångare, svarthätta, trädgårdssångare, entita, mindre hackspett, nötväcka, trädkrypare, koltrast mfl.
Öppnare områden: sånglärka, buskskvätta.
Strandzonen: drillsnäppa, sävsparv, rörsångare.
I och runt Viksjön: gräsand, kricka, knipa, kanadagås, grågås, skäggdopping, sothöna, regelbundet finner man storskarv som flyger upp från Gullmarsfjorden för att fiska, fiskgjuse ses ofta fiska i sjön. Under vår och höststräcket ses bl.a  vigg, sångsvan, knölsvan, småskrake och ibland salskrake. Vintertid är det inte ovanligt att se både kungsörn och havsörn.
Vid pennan Staffan Nordgren